rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Rok 2017
Nabór na wolne stanowisko Podinspektor ds.organizacyjno-administracyjnych

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

80-247 Gdańsk ul. Sobótki 9

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

1. Wymagania formalne:

a)      wykształcenie wyższe;

b)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

c)      nieposzlakowana opinia;

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętności organizacyjne;

b)      komunikatywność;

c)      znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych;

d)     dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego w piśmie i mowie;

e)      dobra znajomość pakietu Microsoft Office;

f)       umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      obsługa biura MZKZG;

b)      prowadzenie całości spraw związanych z korespondencją wpływającą i wysyłaną;

c)      komputerowe przepisywanie korespondencji oraz przygotowywanie standardowych pism;

d)     obsługiwanie urządzeń biurowych;

e)      obsługa i protokołowanie Zgromadzeń i Zarządu MZKZG;

f)       prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych;

g)      prowadzenie rejestru umów i zarządzeń MZKZG;

h)      prowadzenie ewidencji delegacji;

i)        prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;

j)        prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny;

b)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz z numerem telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej i terminie kolejnego etapu naboru;

c)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

e)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

f)       kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

g)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

h)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

i)        zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia;

j)        na potwierdzenie posiadania nieposzlakowanej opinii kandydat składa opinie z poprzednich miejsc pracy, z aktualnego miejsca pracy, organizacji do której należy itp.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub doręczone listownie w terminie do dnia 31.12.2017 r. pod adresem:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

80 – 247 Gdańsk, ul. Sobótki 9

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko urzędnicze w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej - nazwa stanowiska: Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych ”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data doręczenia do siedziby MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie nastąpi w siedzibie MZKZG w dniu 02.01.2018 r. o godz. 9.00 .

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie MZKZG od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 342-25-00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku w terminie do dnia 31.03.2018 r.

 

 

Kwestionariusz osobowy
Data publikacji: 2017-12-18
Oświadczenie kandydata
Data publikacji: 2017-12-18
lista kandydatów
Data publikacji: 2018-01-02
ogłoszenie o przyjęciu pracownika
Data publikacji: 2018-01-04
rejestr zmian
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Adam Raszpunda
Ostatnio zmodyfikował: Adam Raszpunda
Data publikacji: 2017-12-18
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-18
powrót