rejestr zmian     kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
Rok 2017
Nabór na wolne stanowisko: Podinspektor ds. księgowości i kadr

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
80-247 Gdańsk ul. Sobótki 9

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. księgowości i kadr
- w wymiarze 0,5 etatu

 

  1. Wymagania formalne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie i trzyletni staż pracy;

b) kwalifikacje zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów do wykonywania czynności na w/w stanowisku potwierdzone odpowiednimi dokumentami;

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

d) nieposzlakowana opinia;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy w księgowości, preferowane w księgowości budżetowej;

b) doświadczenie w zakresie stosowania prawa pracy;

c) znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej;

d) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;

e) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;

f) znajomość przepisów kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

g) znajomość obsługi programu Symfonia (Finanse i Księgowość, Handel, Kadry i Płace, Środki Trwałe), Płatnik.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) rozliczanie podatku od towarów i usług;

c) prowadzenie spraw i dokumentów dotyczących wynagrodzeń pracowniczych, w tym sporządzanie i księgowanie list wypłat wynagrodzeń pracowniczych;

d) dekretacja i ewidencja dokumentów płacowych;

e) terminowe sporządzanie poprawnych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, wymaganych przez ZUS;

f) prowadzenie akt osobowych pracowników;

g) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy;

h) terminowe wystawianie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R,  PIT – 11, PIT – 40, PIT – 8B);

i) ewidencjonowanie i analiza sprawozdawczości stanu zatrudnienia i wynagrodzeń do GUS.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz z numerem telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej i terminie kolejnego etapu naboru;

c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

f) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

g) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

i) zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia;

j) dodatkowo mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy, z aktualnego miejsca pracy, organizacji do której należy itp.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub doręczone listownie w terminie do dnia 21.02.2017 r. pod adresem:

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
80 – 247 Gdańsk, ul. Sobótki 9

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej - nazwa stanowiska: Podinspektor ds. księgowości i kadr”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data doręczenia do siedziby MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie nastąpi w siedzibie MZKZG w dniu 22.02.2017 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie MZKZG od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 342-25-00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku w terminie do dnia 31.05.2017 r.

Oświadczenie kandydata
Data publikacji: 2017-02-08
Kwestionariusz osobowy
Data publikacji: 2017-02-08
Podinspektor ds. księgowości i kadr
Data publikacji: 2017-02-09
Ogłoszenie o zakończeniu konkursu
Data publikacji: 2017-02-22
rejestr zmian
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Adam Raszpunda
Ostatnio zmodyfikował: Adam Raszpunda
Data publikacji: 2017-02-08
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09
powrót